Søkemåter

I Lovdata Pro kan du foreta svært presise søk.  Her følger en oversikt over ulike søkemåter (søkeoperatorer).

Du kan benytte Hurtigsøk i alle rettskildene på én gang. Hvis du vil  benytte søkeskjemaet, er det bare å klikke på Avansert søk i toppmenyen og deretter velge ønskede rettskilder. Du søker på samme måte, enten du velger hurtigsøk eller avansert søk. I tillegg kan du benytte de nedenfor omtalte søkemåtene i Referansevinduet.

Benytt Hurtigsøk for å søke i alle rettskilder samtidig.

Velg Avansert søk for å begrense søket til ønskede rettskilder. Avansert søk gir mulighet til å utføre mer komplekse søk, blant annet ved å kombinere søk på en eller flere lovparagrafer med ord i fritekst. Dessuten kan man ved avansert søk begrense søket til deler av dokumentene - som for eksempel til bare sammendragene i rettsavgjørelser.

Innstillinger

Du endrer innstillingene for Hurtigsøk ved å klikke på tannhjulet nederst i menyen til venstre. Tannhjulet ser slik ut:Tannhjulsymbol for innstillinger. Illustrasjon.Velg deretter Rediger profil. Under bolken Innstillinger finner du alternativer for søkemåter. Her kan du velge om du vil gjøre søk med eller uten synonymer, eller gjøre søk med eller uten åpen endelse. (Her finnes også innstillinger for tilrettelegging for fargesvakt syn.)

Innstillinger for søk. Illustrasjon.

Åpen endelse (åpen begynnelse) 

I utgangspunktet søkes det med åpen endelse både ved Hurtigsøk og Avansert søk. Det blir automatisk tilføyd en stjerne (*) bak ordet.  Stjernen erstatter et vilkårlig antall tegn. Søk på testament* vil derfor omfatte blant annet testament, testamentsarving og testamentarisk.

Søkeord med færre enn fire bokstaver blir ikke automatisk tilføyd stjerne, men det kan gjøres manuelt. Man kan også manuelt sette stjerne foran søkeord for å søke med åpen begynnelse.

Synonymer 

Ved Hurtigsøk inkluderes det som standard synonymer. Søk med for eksempel erstatning vil inkludere blant annet skadebot. Dersom det har blitt inkludert synonymer du ikke ønsker, fører du pekeren over ordet og klikker det vekk. Hvis du vil ha med andre synonymer enn de som er inkludert, skriver du ordene etter hverandre, med et komma (,) som skille mellom hvert ord.

To eller flere ord innenfor samme dokument

Skriv ordene med et mellomrom mellom hvert ord:  

borettslag styre ansvar

Alternativt:

borettslag + styre + ansvar

Alternativt for Avansert søk: Sett ordene i hvert sitt Emne-felt.

Alle ordene (eventuelt et synonym dersom søket inkluderer synonymer) finnes i samtlige dokumenter.

Alternative ord – synonymer

Skriv ordene med komma som skille mellom hvert ord:

avtale, kontrakt 

Det er tilstrekkelig at ett av ordene finnes i dokumentene.

Utelate ord – minus

Skriv ordene med  (minus) mellom ordene:

storvilt - småvilt

Det første ordet finnes i dokumentene, men ikke det andre ordet.

To eller flere ord i samme setning 

Bruk to skråstreker som skille:

fravikelse // borettslag

Begge ordene finnes i samme setning i dokumentene.  Ordenes rekkefølge er vilkårlig.

Avstandssøk

Dette er en mellomting mellom frase- og setningssøk. Man skriver to skråstreker med tall mellom.

§228 /3/ "annet ledd"

§228 med maksimalt 3 ords avstand fra annet ledd.

To eller flere ord i samme avsnitt

I Avansert søk kan du angi at to eller flere ord skal forekomme innenfor ett og samme avsnitt. Hak av i ruten til venstre for Begrens til avsnitt rett over søkeskjemaet. Denne søkemåten kan bare benyttes på ord i søkeskjemaets emnefelt.

Søk etter ord som skal stå rett etter hverandre – fraser

 Skriv ordene i anførselstegn: 

"bristende forutsetninger"

 Ordene vil finnes rett etter hverandre i samtlige dokumenter i søkeresultatet.