Eksamensgodkjente henvisningsmerknader

Henvisningsmerknader kan lages fra avsnitt, paragraf, setning eller enkeltord. Er henvisningsmerknaden skrevet korrekt i henhold til gjeldende reglement for digital eksamen, er den synlig i eksamensmodus i Lovdata Pro. 

Rettskildene du har tilgang til på eksamen er opplistet på forsiden av eksamensmodus, og disse er fastsatt av studiestedet. 

Du kan utheve, understreke og og lage strek i margen. Disse markeringene vil alltid være synlige i eksamensmodus. Til uthevingene, understrekingene og margstrekene kan du lage henvisningsmerknader, hvor du viser fra et sted til et annet. Du vil alltid få se om henvisningsmerknaden er synlig på eksamen eller ikke (grønn hake eller rødt kryss). Det er kun merknader som får grønn hake som er synlige i eksamensmodus. 

Vi gjør oppmerksom på at det er studiestedets reglement som avgjør om noe blir ansett som forsøk på juks. Det er studentenes ansvar å kjenne til innholdet i dette reglementet.

Eksamensgodkjent henvisningsmerknad. Illustrasjon.

For rettskilder finnes korttittel/forkortelse i Lovdata Pro, slik at du kan bruke dokumentets "publisert" eller "korttittel" til å lage eksamensgodkjente henvisningsmerknader. Dokumentets "publisert"-/"korttittel"-felt finner du i dokumentets hode. Kallenavn på dommer er ikke en godkjent henvisning til eksamen, som for eksempel "Husmordommen". 

Et eksempel på et dokuments hode: 

Et dokuments hode. Illustrasjon.

Høyesterettsdommer

Alle dommer kan henvises til med HR-henvisningen, men dommer avsagt etter 2016 har ikke Rt-henvisning. 

Rettskilde: Format: Eksempel:
Dommer avsagt i Høyesterett før 2016 RT-åååå-x
eller
Rt. åååå s. x
eller
Rt. åååå side x
Rt-1922-41
eller
Rt. 1922 s. 41
eller
Rt. 1922 side 41
Dommer avsagt i Høyesterett etter 2016 HR-åååå-x-A
eller
HR-åååå-x-U
HR-2017-971-A
eller
HR-2017-157-U

Dersom du vil vise til et bestemt avsnitt eller en bestemt side i dommen, er det lov:

Rt-1922-41 s. 42
HR-2017-971-A avsnitt 33
HR-2017-971-A avs. 33

Lagmannsrettsdommer

Det er seks ulike lagmannsretter, og det er dermed seks ulike forkortelser: LA (Agder), LB (Borgarting), LE (Eidsivating), LF (Frostating), LG (Gulating) og LH (Hålogaland).

Rettskilde: Format: Eksempel:
Dommer avsagt i lagmannsrett LX-åååå-x LG-2017-122024

Lover

Når du skal henvise til en lov, kan du bruke lovens tittel, korttittel eller forkortelse i henvisningsmerknaden. Vi anbefaler å bruke korttittel eller forkortelse da lover kan ha lange titler og det er større sjanse for skrivefeil. For å henvise til avtaleloven kan du altså bruke lovens korttittel ( avtaleloven) eller lovens forkortelse (avtl.). 

Lovens korttittel og forkortelse finner du i lovens hode under "korttittel":

Lovens korttittel i lovens hode. Illustrasjon.

For de fleste lover vil du også se både korttittel og forkortelse i oversikten til venstre over lovens inndeling: 

Lovens korttittel i lovens inndeling. Illustrasjon.

Andre eksempler på korttitler og forkortelser er:

Kjøpsloven kjl.
Forbrukerkjøpsloven forbkjl.
Skadeerstatningsloven skl.
Bilansvarslova bal.
Sameigelova  saml.
Håndtverkertjenesteloven hvtjl.

Også enkelte "populære" korttitler som ikke framkommer i dokumentets hode kan brukes, som for eksempel fkjl. (forbrukerkjøpsloven) og pol. (personopplysningsloven).

Det er også tillatt å vise til lover ved å bruke "dato"-feltet i hodet:

Dato-felt i en lovs hode. Illustrasjon.

Du kan vise til bestemmelsers ledd og punktum (her med innledningsord):

Se avtl. § 2 andre ledd første punktum
Se avtl. § 2 (1) 1. pkt
Se kjl. § 17 andre ledd bokstav a
Se kjl. § 17 (2) a
LOV-2002-06-21-34 § 2 andre ledd bokstav c

Forarbeider

Når du henviser til forarbeider, er det viktig med riktig bruk av punktum og luft. For eksempelvis lovproposisjoner vil det si at det ikke skal være luft mellom "ot.", "prp." og "nr.". Henvisningen er gyldig når den er skrevet som "korttittelen" i hodet på proposisjonen:

En proposisjons korttittel. Illustrasjon.

Når du viser til forarbeider kan du også vise til sidetall: 

Se ot.prp.nr. 77 (2001-2002) s. 14

Internasjonale rettskilder

For henvisningsmerknader til internasjonale rettskilder, se her.