Henvisningsmerknader til internasjonale rettskilder

Henvisningsmerknadene kan lages fra avsnitt, paragraf, setning eller enkeltord. Er henvisningsmerknaden skrevet korrekt i henhold til gjeldende reglement for digital eksamen er de tilgjengelige i eksamensmodus av Lovdata Pro. 

Måten man henviser til de forskjellige internasjonale rettskildene på varierer litt fra kilde til kilde.

For tillatte innledningsord til henvisningsmerknader, se forsiden av eksamensmodus. Se mer generelt om henvisningsmerknader her

For enkelte internasjonale rettskilder hvor korttittel/forkortelse ikke finnes i Lovdata Pro kan man bruke dokumentets "ident", "tittel"/"title", "nummer" eller "publisert" til å lage eksamensgodkjente henvisningsmerknader. Dokumentets "ident" mv. finner du i dokumentets nøkkelinformasjon, f.eks.: 

Eksempel på et hode i en rettskilde. Illustrasjon.

Under følger en skjematisk oversikt over måtene å henvise til internasjonale rettskilder:

Rettskilde: Format: Eksempel:
Traktater
Norges traktater og andre traktater dd-mm-åååå nr. x 10-12-1982 nr. 1

FN
ICJ – Avgjørelser fra International Court of Justice ICJ-åååå-xxx ICJ-2004-128
UNGC – General Comments fra FNs menneskerettskomiteer GC-åååå-xx-komité GC-2010-28-CEDAW
UNHR – Uttalelser fra FNs menneskerettskomiteer til mottatte individklager part A v. part B
eller
komité-åååå-xx
N.U. v. Norway 
eller
CEDAW-2008-18
EMD
EMD – Den europeiske menneskerettsdomstolen  part A v. part B
eller
EMD-åååå-xxxxx
S.A.S. v. France
eller
EMD-1995-28957
EØS/EU
EU-traktater tittel/korttittel/forkortelse 
på norsk og engelsk
EU Charter
TEU 
TFEU/TEUV
Treaty of Lisbon 
Rettsakter før 2014 Direktiv: åååå/xx/EF (evt. EU/EØF mv.)
Forordning: (EF/EU mv.) nr. nnnn/åååå
Beslutning og vedtak: åååå/xx/EF (evt. (EU/EØF mv.)
Direktiv: 2004/39/EF                           
Forordning: (EF) nr. 883/2004
Beslutning og vedtak: 2004/292/EF
Rettsakter etter 2014 (EU) åååå/xxx (EU) 2015/849
EFTA-domstolen  E-xx/åå E-8/17
EU-domstolen  C-xx/åå C-415/93