Brukeravtale for studenter, Lovdata Pro 2013

Gå til gjeldende versjon

Vilkår for gratis studentabonnement på søking i Lovdata Pro - gjeldende fra 6. november 2013. 

§1. Abonnementets omfang

Gratis studentabonnement gir tilgang til samme informasjon og samme funksjonalitet som et ordinært abonnement på Lovdata Pro. Rettskilder som opprettes i systemet etter abonnementsstart vil normalt bli gjort tilgjengelig for abonnenten uten ekstrautgifter. 

Gratis studentabonnement i Lovdata Pro forutsetter at brukeren er registrert som student i juridiske fag ved et av de lærestedene Lovdata tilbyr gratis studentabonnement og i tillegg er registrert med aktiv student-e-postadresse ved et av disse lærestedene. 

Abonnementet er strengt personlig. Det er ikke tillatt å la andre benytte abonnentens bruker-id og passord. Brukeren er ansvarlig for å endre passord ved mistanke om at passordet er kommet på avveie. Passord kan endres på siden Mine innstillinger i Lovdata Pro. 

Abonnementet skal kun benyttes til studieformål. Det er ikke tillatt å bruke gratisabonnementet til kommersielle formål eller i jobbsammenheng. 

Utnyttelse av tekst fra Lovdata til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser eller opplæringsvirksomhet. Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale. Indeksering, massenedlasting eller automatisk nedlastning fra Lovdatas baser er ikke tillatt. 

§2. Tilgang til systemet

Systemet vil normalt være tilgjengelig for søking alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Dersom feil oppstår i et tidsrom med ubetjent drift, dvs. utenfor vanlig arbeidstid mandag til fredag 08.00 til 16.00, kan det skje at feilen ikke blir rettet før neste arbeidsdag. Systemet kan bli tatt ned uten varsel for vedlikehold.

§3. Priser og betalingsbetingelser

Studenttilgangen er gratis for studenter ved de de lærestedene Lovdata tilbyr studentabonnement. Dersom gratistilgangen for studenter benyttes uten at vilkårene for gratis studentabonnement har vært til stede, vil brukeren bli fakturert iht. Lovdatas ordinære abonnementspriser. 

§4. Beskyttelse av abonnenten

Abonnenten benytter sin egen student-e-postadresse  som brukerident i systemet Lovdata Pro. Lovdata vil kun bruke identen til oppfølging av at brukervilkårene ikke misligholdes og til statistikk-, regnskaps- og faktureringsformål. 
Lovdatas personale har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger om abonnentens forhold som de blir kjent med i forbindelse med arbeidet. 

§5. Ansvar

Lovdata er ikke ansvarlig for feil i informasjonen. Feil eller mangler skal ikke gi grunnlag for krav om skadeserstatning eller annen misligholdsbeføyelse mot utgiveren, redaktøren, samarbeidspartnere, forfattere/ bidragsytere eller andre som har utført arbeid vedrørende informasjonbaser og funksjoner. Feil som abonnentene blir oppmerksom på, bes meddelt Lovdata. Lovdata er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller eventuelle innskrenkninger i åpningstiden.  Abonnenten har ansvaret for eget datautstyr og kommunikasjonsløsninger.

§6. Ikrafttredelse og oppsigelse

Avtalen trer i kraft ved registrering. Abonnenten kan si opp avtalen ved å slette seg som bruker av tjenesten. Lovdata kan si opp avtalen med virkning fra utløpet av påfølgende måned. Avtalen opphører umiddelbart ved mislighold og når studenten ikke lenger studerer ved et studiested som gir rett til studieabonnement.. 

§7. Mislighold

Lovdata kan sperre tilgangen - uten forutgående varsel - ved mistanke om misbruk av tjenesten.