Brukeravtale for studenter, Lovdata Pro

Sist endret: 1.11.2023  Gå til arkivert versjon

Brukervilkår for Lovdata Pro for studenter med brukertilgang gjennom studiestedet.

§ 1. Brukeravtalens omfang

Denne avtalen (Brukeravtalen) gjelder mellom den faktiske person (Brukeren) som benytter Tjenesten og stiftelsen Lovdata (Lovdata). Med Tjenesten menes Lovdatas nettbaserte rettskildesystem og arbeidsverktøy for profesjonelle brukere – Lovdata PRO. Avtalen regulerer vilkårene for Brukerens tilgang til Tjenesten.

Kundens rettigheter og plikter reguleres av egen abonnementsavtale. Med Kunde menes faktisk eller juridisk person som har inngått abonnementsavtale, og som står ansvarlig for pliktene og rettighetene etter den.

Utnyttelse av tekst fra Lovdata Pro til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet. Innhold fra Lovdata skal ikke brukes i språkmodeller eller andre kunstig intelligens-modeller.

Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale. Indeksering, massenedlasting eller automatisk nedlastning fra Lovdata Pro er ikke tillatt.

Rettighetene i henhold til Brukeravtalen kan verken ved salg, leie, utlån eller på annen måte overføres til tredjepart.

§ 2. Innhold og funksjoner

Brukeravtalen gir tilgang til det innhold og den funksjonalitet som foreligger i Tjenesten på tidspunktet for avtaleinngåelse. Lovdata står fritt til å videreutvikle Tjenesten, herunder å tilføye, avvikle eller endre innhold og funksjonalitet. Avvikling av eller endringer i innhold eller funksjonalitet vil ikke gi Brukeren rett til kompensasjon.

Tilgang til informasjon hos virksomheter Lovdata har lenkesamarbeid med, krever egne avtaler med disse virksomhetene.

§ 3. Tilgang til Tjenesten

Systemet vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Dersom feil oppstår i et tidsrom med ubetjent drift, dvs. utenfor vanlig arbeidstid, kan det skje at feilretting ikke blir igangsatt før neste arbeidsdag. Tjenesten kan bli tatt ned uten varsel for vedlikehold.

§ 4. Tilgangsstyring og beskyttelse av Brukeren

For å benytte Tjenesten må alle Brukere opprette sin egen personlige brukerprofil. Brukeren benytter sin e-postadresse hos Kunden som brukernavn og velger selv et passord for å få tilgang til Tjenesten. Passordet er strengt personlig. Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til brukerkontoen. Brukeren er ansvarlig for å endre passord ved mistanke om at passordet er kommet på avveie.

Bruk av tjenesten forutsetter at Brukeren er registrert som student i juridiske fag ved et studiested som har inngått abonnentavtale for utdanningsinstitusjoner. Brukeren må være registrert med en aktiv student-e-postadresse ved et av disse studiestedene eller en e-postadresse godkjent av studiestedet.

Brukerkontoen skal kun benyttes til studieformål. Det er ikke tillatt å benytte brukerkonti beregnet for studieformål til kommersielle formål eller i jobbsammenheng.

Lovdata kan benytte informasjon om Brukere til tilgangskontroll, måling av bruk, brukertilpasning av tjenester, statistikk-, regnskaps- og faktureringsformål. Lovdata skal ikke benytte Brukerens data til annonsering eller andre kommersielle formål.

Lovdatas personale har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger om den enkelte Brukers forhold som de blir kjent med i forbindelse med arbeidet. Taushetsplikten er ikke til hinder for å dele data og informasjon om mislighold av Brukeravtalen med Kunden. Tilsvarende gjelder for deling av informasjon relevant for å administrere abonnementet. Lovdata kan ved beslag etter straffeprosessuelle regler dele data og informasjon om Brukeren med politi og påtalemyndigheten. Ved mistanke om straffbare forhold kan Lovdata sikre data og informasjon om Brukeren inntil beslutning om beslag er forelagt Lovdata.

§ 5. Eksamensversjon

Dersom Brukeren skal benytte Tjenesten som hjelpemiddel på eksamen, kan Lovdata overføre rapport med alle data medbrakt på eksamen til Kunden. Rapporten skal kun overføres ved krav fra Kunden mottatt Lovdata innen femten uker fra eksamensdato. Dersom krav fra Kunden ikke er mottatt innen fristen, skal Lovdata slette rapporten. Lovdata skal sikre at Kunden gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å verne om data oversendt i rapporten, samt slette rapporten når denne ikke lenger er nødvendig for stikkprøver eller avdekking av eller dokumentasjon på fusk.

§ 6. Ansvar

Lovdata er ikke ansvarlig for feil i innhold og funksjoner. Feil eller mangler skal ikke gi grunnlag for krav om prisavslag, skadeserstatning eller andre misligholdsbeføyelser mot utgiver, redaktør, samarbeidspartnere, forfattere/ bidragsytere eller andre som har utført arbeid vedrørende innhold og funksjoner.

Feil som Brukeren blir oppmerksom på bes meddelt Lovdata. Lovdata er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller innskrenkninger av tilgjengeligheten. Brukeren er ansvarlig for å benytte versjoner av nettlesere som Lovdata støtter.

§ 7. Ikrafttredelse og oppsigelse

Brukeravtalen trer i kraft ved førstegangsbruk eller opprettelse av personlig brukerkonto i Tjenesten. Brukeren kan si opp Brukeravtalen ved å deaktivere eller slette brukerkontoen. Ved deaktivering arkiveres brukerkontoen i to år for at Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg av sitt tidligere arbeid lagret i brukerkontoen. Ved sletting av brukerkontoen slettes Brukerens personlige data umiddelbart. Merknader som er skrevet for alle («merknader for alle») og firmamerknader vil bli stående også etter deaktivering eller sletting. Kunden kan med umiddelbar virkning deaktivere en brukerkonto tilknyttet sitt Abonnement.

Lovdata vil ved mistanke om misbruk kunne sperre tilgangen til Tjenesten uten oppsigelsestid eller nærmere begrunnelse.

§ 8. Mislighold

Dersom brukervilkårene brytes, kan Lovdata si opp avtalen med umiddelbar virkning og utestenge Brukeren fra Tjenesten.

Lovdata kan kreve erstattet økonomisk tap forårsaket av mislighold.

§ 9. Endringer

Endringer i Brukeravtalen som ikke innskrenker Brukerens rettigheter kan utføres uten varsel og uttrykkelig samtykke fra Brukeren. Ved betydelige endringer og endringer som innskrenker Brukerens rettigheter skal Lovdata varsle de berørte. Varsel i Tjenesten eller e-postvarsel til registrert e-postadresse oppfyller Lovdatas varslingsplikt.

§ 10. Tvister

Oslo tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med Brukeravtalen. Norsk lov skal legges til grunn for domstolsbehandling.