Symboler i dokumentene

I Lovdata Pro finner du en rekke symboler. Med disse kommer du til relaterte dokumenter:

Historisk versjon. Ikon. Historiske versjoner
Du får tilgang til historiske versjoner av lover og forskrifter både på lov- og paragrafnivå. Lovdata har laget historiske versjoner fra årsskiftet 1998/99.
Lovtidend. Ikon. Endringslover/-forskrifter (Lovtidend)
Du får tilgang til publikasjonen Norsk Lovtidend Avd. I tilbake til 1982. Du finner endringslover/endringsforskrifter i sin helhet – også etter at endringene er trådt i kraft og innarbeidet i hovedlovene/hovedforskriftene.
Forskrifter. Ikon. Forskrifter 
Du får tilgang til forskrifter som er hjemlet i loven eller forskriften du står i. Forskriftene kan være både lokale og sentrale. Fra en forskrift får du også eventuelle endringsforskrifter som ikke er i kraft.
Fra en paragraf vil knappen gi forskrifter som er hjemlet i paragrafen. 
Forarbeider. Ikon. Forarbeider
Du får tilgang til bl.a. NOU-er, proposisjoner og innstillinger til en lov. Forarbeidene til ev. endringslover vil du også finne her.
Fra en paragraf kommer du til det stedet i forarbeidet hvor selve paragrafen blir kommentert.  
Fra kgl.res. kunngjort i Lovtidend får du tilgang til statsrådsforedraget (fra og med 2008, noen eldre finner du også).
Rundskriv. Ikon. Rundskriv
Du får tilgang til ulike rundskriv – fra bl.a. departementene og NAV.
Fra en paragraf kommer du til rundskriv som omtaler paragrafen.
Avgjørelser. Ikon. Avgjørelser
Fra en lov får du tilgang til rettsavgjørelser og vedtak/uttalelser fra nemnder og utvalg.  
Fra en lovparagraf kommer du til avgjørelser som viser til paragrafen.
Fra en rettsavgjørelse får du se andre rettsavgjørelser som viser til den du står i.
Litteratur. Ikon. Litteratur
Du får tilgang til artikler fra bl.a. juridiske tidsskrifter og festskrifter, i tillegg til Statens personalhåndbok, Skatte-ABC, Skattebetalingshåndboken, Skatteforvaltningshåndboken og MVA-håndboken.  
Fra en paragraf kommer du til artikler som omtaler/viser til paragrafen. 
Andre henvisninger. Ikon. Andre henvisninger
Du får tilgang til ulike dokumenter som viser til det dokumentet du står i. Her finner du f.eks. forarbeider som omtaler en avgjørelse, eller hvor et EØS-direktiv er gjennomført i norsk rett.
Straffalternativ. Ikon. Straffalternativ 
Dette er en spesialfunksjon for straffavgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene f.o.m. 2001, som omhandler de angitte straffalternativene. Fra og med 2015 omfattes også tingrettene.  
Marker de alternativene du ønsker å se nærmere på og de aktuelle avgjørelsene presenteres i en dokumentliste nederst på siden.
Ikrafttredelse. Ikon. Ikrafttredelse
Dette er en spesialfunksjon for lover/endringslover i Norsk Lovtidend. Ofte har ikke loven/endringen ikrafttredelse når den blir vedtatt, men herfra kommer du direkte til eventuelle ikrafttredelsesvedtak.
Saksgang. Ikon. Saksgang
Dette er en spesialfunksjon for forarbeider. Her får du tilgang til etterfølgende forarbeidsdokumenter i samme sakskompleks.
Lovspeil. Ikon. Lovspeil
Når du klikker på dette symbolet, hopper du direkte til tilsvarende paragraf i tidligere eller etterfølgende lov. Der hvor det ikke er et en-til-en-forhold mellom paragrafene, kommer det frem en liste med paragrafer.
Tariffavtale. Ikon. Tariffavtale
Fra dette symbolet får du tilgang til tariffavtaler, herunder hovedavtaler og overenskomster.
EØS-avtalen. Ikon. Ref. EØS-avtalen
Dette er en spesialfunksjon for EØS-rettsakter (direktiver og forordninger). Du får tilgang til det aktuelle vedlegget i EØS-avtalen hvor du finner informasjon om ev. endringer og tilpasninger som er gjort for EØS-land.
Europalov. Ikon. Europalov
Her kommer du til nettsiden europalov.no. Du finner informasjon om EØS- og Schengensaker og du får direkte tilgang til faktainformasjon om rettsaktene, sakshistorikken og tilhørende dokumenter. 
Universitetsforlaget
Du kan få tilgang til Universitetsforlagets system  juridika.no med oppdaterte kommentarutgaver til en rekke lover. Dette krever eget abonnement. Les mer.
Arbeidsrett. Ikon. Arbeidsrett.no
Du kan få tilgang til  arbeidsrett.no med oppdaterte kommentarutgaver til bl.a. arbeidsmiljøloven. Dette krever eget abonnement. Les mer.

Karnov
Du kan få tilgang til Karnov Lovkommentarer direkte i Lovdata Pro. Dette krever eget abonnement. Les mer.