Abonnementsavtale, Lovdata Pro

Sist endret: 23. mai 2018

Generelle abonnentvilkår for Lovdata Pro.

§ 1       Generelt

Avtalen gjelder mellom den fysiske eller juridiske person (Kunden) som er angitt i Abonnementsbekreftelsen og Stiftelsen Lovdata (Lovdata). Denne Avtalen regulerer vilkårene for Kundens tilgang til Lovdatas nettbaserte rettskildesystem og arbeidsverktøy for profesjonelle brukere – Lovdata PRO (Tjenesten).

Den enkelte brukers utnyttelse av Tjenesten under Kundens abonnement reguleres av en egen brukeravtale.

Dersom ikke annet er avtalt er det enkelte abonnement kun gyldig for den virksomhet det er registrert på, knyttet til organisasjonsnummer. Det er ikke tillat å gi brukere utenfor virksomheten tilgang uten etter særskilt avtale.

Ved opprettelse av et nytt abonnement vil Lovdata utstede en bekreftelse til Kunden (Abonnementsbekreftelsen) som spesifiserer de nærmere vilkår for kundeforholdet. Kunden er ansvarlig for å melde om endringer på Kundens side som kan berøre avtalen.

Lovdata kan i visse tilfeller akseptere at to eller flere virksomheter som yter felles advokattjenester deler et abonnement (advokatfellesskap). Et advokatfellesskap er av Lovdata definert som advokater som deler administrative ressurser og som helt klart fremstår som et fellesskap utad gjennom felles nettsider, virksomhetsnavn, e-postdomener og øvrig kommunikasjon ut i markedet. Det er ikke tilstrekkelig at advokatene har kontorer i samme bygning (kontorfellesskap).

Utnyttelse av tekst fra Lovdata Pro til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet. 

Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale. Indeksering, massenedlasting eller automatisk nedlastning fra Lovdata Pro er ikke tillatt.

Rettighetene i henhold til Avtalen kan verken ved salg, leie, utlån eller på annen måte overføres til tredjepart.

§ 2.      Innhold og funksjoner

Avtalen gir tilgang til det innhold og den funksjonalitet som foreligger i Tjenesten på tidspunktet for avtaleinngåelse. Lovdata står fritt til å videreutvikle Tjenesten, herunder å tilføye, avvikle eller endre innhold og funksjonalitet. Avvikling av eller endringer i innhold eller funksjonalitet vil ikke gi Kunden rett til kompensasjon.

Tilgang til informasjon hos virksomheter Lovdata har lenkesamarbeid med, krever egne avtaler med disse virksomhetene.

§ 3.      Tilgang til tjenesten

Tjenesten vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Dersom feil oppstår i et tidsrom med ubetjent drift, dvs. utenfor vanlig arbeidstid, kan det skje at feilretting ikke blir igangsatt før neste arbeidsdag. Tjenesten kan bli tatt ned uten varsel for vedlikehold.

§ 4       Priser og betingelser

Priser, betalingsbetingelser og vilkår for beregning av fakturagrunnlag finnes til enhver tid tilgjengelig på Lovdatas nettsted (Prislisten). For Avtalen gjelder de priser og vilkår som til enhver tid er opplyst om i Prislisten. For Kunder med særskilt avtale gjelder egne vilkår.

Endringer i Prislisten av vesentlig betydning for Avtalen vil oppdateres i Prislisten senest 14 dager før oppsigelsesfristen i § 9 nedenfor.

§ 5.      Tilgangsstyring og beskyttelse av Kunden

Kunden tildeles FirmaID og passord fra Lovdata. FirmaID og passord er konfidensielle opplysninger mellom Lovdata og Kunden, og skal kun utgis til ansatte hos Kunden som skal gis tilgang til Tjenesten.

Lovdata kan benytte data om og fra Kunden og tilhørende brukere til tilgangskontroll, måling av bruk, brukertilpasning av tjenester, statistikk-, regnskaps- og faktureringsformål. Lovdata skal ikke bruke Kundens og brukernes data til annonsering eller andre kommersielle formål.

Lovdatas personale har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger om den enkelte brukers forhold som de blir kjent med i forbindelse med arbeidet. Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør. Taushetsplikten er ikke til hinder for utlevering av personopplysninger etter personopplysningsloven. Dersom Lovdata mottar begjæring om innsyn i personopplysninger fra en av Kundens brukere, kan Lovdata utlevere opplysninger som knytter brukeren til Kunden.

§ 6.      Brukeradministrasjon


Kunden kan på forespørsel få tilgang til en egen side for brukeradministrasjon. Denne siden skal kun benyttes med det formål å administrere hvilke brukere av Kunden som skal ha tilgang til Tjenesten. Tilsvarende gjelder ved utlevering av brukerstatistikk fra Lovdata til Kunden.

§ 7.      Ansvar

Lovdata er ikke ansvarlig for feil i innhold og funksjoner. Feil eller mangler skal ikke gi grunnlag for krav om prisavslag, skadeserstatning eller andre misligholdsbeføyelser mot utgiver, redaktører, samarbeidspartnere, forfattere/ bidragsytere eller andre som har utført arbeid vedrørende innhold og funksjoner.

Feil som Kunden blir oppmerksom på bes meddelt Lovdata. Lovdata er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller innskrenkninger av tilgjengeligheten. Kunden er ansvarlig for å benytte versjoner av nettlesere som Lovdata støtter.

§ 8.      Sikkerhet og bruk av underleverandører

Lovdata skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven. På forespørsel skal Lovdata fremlegge dokumentasjon på rutiner og andre tiltak for oppfyllelse av disse kravene.

Personopplysninger skal ikke lagres utenfor EU.

Lovdata skal jevnlig gjennomføre sikkerhetsrevisjoner av Tjenesten.

Lovdata benytter underleverandører for drift og lagring av data. Underleverandører skal til enhver tid være oppgitt i Lovdatas personvernerklæring. Henvendelser med krav om retting, sletting og utlevering av personopplysninger skal rettes til Lovdata.

Ved sikkerhetsbrudd som resulterer i tap, endring eller spredning av Kundens data, skal Lovdata varsle Kunden uten ugrunnet opphold. Lovdata skal granske og iverksette rimelige tiltak for å begrense konsekvensene ved sikkerhetsbrudd.

§ 9.      Ikrafttredelse og oppsigelse


Avtalen trer i kraft ved signering eller førstegangsbruk av Tjenesten. For eksisterende Kunder erstatter Avtalen tidligere avtale. Avtalen løper til den sies opp av en av partene.

Begge parter kan si opp avtalen med virkning fra påfølgende kalenderår, likevel slik at minste abonnementstid er 12 måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig via e-post eller via Lovdatas nettbaserte løsning for oppsigelse.

For at oppsigelse skal ha virkning fra påfølgende kalenderår må oppsigelse ha kommet frem til Lovdata senest tre måneder før utløpet av året (senest 30.09).

Ved opphør av Avtalen slettes Kundens data innen to år etter virkning for Avtalens opphør, med mindre Kunden ønsker umiddelbar sletting av dataene. Merknader som er skrevet for alle («merknader for alle») vil bli stående også etter sletting. Lovdata forbeholder seg retten til å beholde data som kan beholdes for faktureringsformål og andre formål hjemlet i lov eller forskrift.

§ 10.    Mislighold


Dersom Kunden bryter vilkårene etter denne avtalen, kan Lovdata si opp avtalen med umiddelbar virkning og utestenge Kunden og tilhørende brukere fra tjenesten.

Lovdata kan ved mistanke om misbruk hos Kunden eller tilhørende brukere sperre Kundens og/eller de enkelte brukeres tilgang til Tjenesten uten nærmere begrunnelse.

Hvis Kunden har oppgitt for lavt antall brukere som grunnlag for faktura etter Avtalens § 4, slik at Kunden har betalt mindre for Tjenesten enn det som følger av Avtalen eller Abonnementsbekreftelsen, kan Lovdata kreve at Kunden etterbetaler differansen.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende regler.

Lovdata kan kreve erstattet ethvert økonomisk tap forårsaket av Kundens eller Kundens brukeres mislighold av Avtalen. Det samme gjelder mislighold av andre avtaler inngått vedrørende tilgangen til Tjenesten. Kundens ansvar for mislighold omfatter også brukere som urettmessig har fått tilgang til Tjenesten gjennom Kundens abonnement.

Ved manglende betaling kan Lovdata stenge tilgangen til Tjenesten uten nærmere varsel. Før gjenåpning må Kunden gjøre opp alt utestående under Avtalen. Lovdata kan belaste Kunden et gebyr for å gjenåpne tilgangen til Tjenesten.

Ved gjentagende betalingsmislighold forbeholder Lovdata seg retten til å heve Avtalen.

§ 11.    Endringer


Endringer i abonnent- og brukervilkår som ikke innskrenker Kunden eller brukernes rettigheter kan utføres uten varsel og uttrykkelig samtykke fra Kunden. Ved betydelige endringer og endringer som innskrenker Kundens rettigheter skal Lovdata varsle berørte Kunder.  E-postvarsel til Kundens registrerte e-postadresse oppfyller Lovdatas varslingsplikt.

Kunden er selv ansvarlig for å varsle Lovdata ved endring av kontaktperson.

§ 12.    Tvister


Oslo tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med denne avtale. Norsk lov skal legges til grunn for domstolsbehandling.