Brukeravtale, Lovdata Pro 2013

Gå til gjeldende versjon

Generelle vilkår for bruk av Lovdata Pro.

§ 1. Abonnementets omfang

Avtalen gjelder Abonnentens tilgang til Lovdatas system for rettskildesystem og arbeidsverktøy for profesjonelle brukere (Lovdata Pro).

Rettighetene i henhold til denne avtale kan verken ved salg, leie, utlån eller på annen måte overføres til tredjepart.

Utnyttelse av tekst fra Lovdata Pro til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet. 

Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale. Indeksering, massenedlasting eller automatisk nedlasting fra Lovdata Pro er ikke tillatt.

§ 2. Definisjoner

I denne avtale menes med

-        Abonnent : den juridiske person som har inngått avtalen, og som står ansvarlig for pliktene etter den.

-        Aktuelle brukere : Antall personer hos Abonnenten engasjert i juridisk arbeid.

o    I utgangspunktet regnes alle ledere og saksbehandlere i virksomheten, som er involvert i juridisk saksbehandling, utrednings- og informasjonsarbeid, som aktuelle brukere - uavhengig av om den enkelte faktisk bruker Lovdata. Sekretærer og andre støttefunksjoner skal ikke telles.

o    I advokatkontorer regnes partnere, advokater og advokatfullmektiger som aktuelle brukere. Advokatsekretærer og andre støttefunksjoner skal ikke telles.

o    I domstolene regnes alle dommere, dommerfullmektiger og juridiske utredere som aktuelle brukere.

o    I virksomheter med blandede oppgaver regnes alle ledere, informasjonsmedarbeidere og saksbehandlere som er involvert i juridisk saksbehandling, utrednings- og informasjonsarbeid som aktuelle brukere. Sekretærer og andre støttefunksjoner telles ikke. 1)

-        Bruker : Den enkelte person som faktisk benytter seg av systemet.

-        Personlig bruker : Bruker tilknyttet Abonnenten. I enkeltpersonforetak uten øvrige ansatte vil Abonnent og Personlig bruker være sammenfallende.

§ 3. Innhold og funksjoner

Beskrivelse av innhold og funksjoner finnes i systemets hjelpetekster samt i ulike brukerveiledninger som er tilgjengelige i systemet. Rettskilder, annen informasjon og funksjoner som opprettes etter abonnementsstart, vil vanligvis bli gjort tilgjengelige for abonnenten uten ekstrautgifter. Avvikling av innhold vil på den annen side ikke gi abonnenten rett til kompensasjon.

Tilgang til informasjon hos de forlagene Lovdata har lenkesamarbeid med, krever eget abonnement hos disse forlagene.

§ 4. Tilgang til systemet

Systemet vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Dersom feil oppstår i et tidsrom med ubetjent drift, dvs. utenfor vanlig arbeidstid, kan det skje at feilretting ikke blir igangsatt før neste arbeidsdag. Systemet kan bli tatt ned uten varsel for vedlikehold.

§ 5. Opplæring og veiledning

Brukere kan ringe Lovdata og få gratis veiledning og råd av Lovdatas konsulenter innenfor kontortiden. Slik hjelp kan også gis via e-post. Lovdata tilbyr kurs i bruk av systemet mot betaling.

§ 6. Priser og betalingsbetingelser.

Abonnenten blir fakturert på grunnlag av antall Aktuelle brukere i virksomheten.

Hos Abonnenter som har abonnert på Lovdata Online, viderefører Lovdata Pro antall aktuelle brukere som Abonnenten har vært fakturert for i Lovdata Online-abonnementet.

Abonnenten er ansvarlig for å melde inn korrekt antall Aktuelle brukere ved oppstart og endringer i antall Aktuelle brukere som får betydning for avtalen. Abonnenten kan velge mellom årlig eller kvartalsvis fakturering. Betalingsbetingelser er 15 dager dersom annet ikke er avtalt spesielt.

Prisene kan justeres årlig ved årsskiftet.

§ 7. Tilgangsstyring og beskyttelse av Abonnenten og den enkelte Bruker hos kunden

Abonnenten tildeles et kontonavn og passord fra Lovdata. Kontonavn og passord er konfidensielle opplysninger mellom Lovdata og Abonnenten.

I Lovdata Pro må alle brukere registrere seg som Personlige brukere. Den enkelte Personlige bruker benytter sin e-post-adresse hos Abonnenten som brukernavn og velger selv et passord for å få tilgang til systemet. Passordet er strengt personlig. Det er ikke tillatt å gi andre tilgang via egen Personlig bruker-id og passord. Brukeren er ansvarlig for å endre passord ved mistanke om at passordet er kommet på avveie. 2)

Lovdata kan benytte informasjon om Abonnenten til tilgangskontroll, brukermåling, statistikk-, regnskaps- og faktureringsformål. Lovdatas personale har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger om Abonnentens og den enkelte brukers forhold som de blir kjent med i forbindelse med arbeidet.

Prøveabonnement opprettes som et midlertidig abonnement registrert på den personlige brukeren med knytning til prøveabonnentens virksomhet. Ved opprettelsen av prøveabonnementet kontrolleres brukerens tilknytning til virksomheten.

§ 8. Ansvar

Lovdata er ikke ansvarlig for feil i dokumenter og funksjoner. Feil eller mangler skal ikke gi grunnlag for krav om prisavslag, skadeserstatning eller annen misligholdsbeføyelse mot utgiveren, redaktøren, samarbeidspartnere, forfattere/ bidragsytere eller andre som har utført arbeid vedrørende baser og funksjoner. Feil som abonnentene blir oppmerksomme på bes meddelt Lovdata. Lovdata er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller innskrenkninger av tilgjengeligheten. Abonnenten har ansvaret for eget datautstyr og kommunikasjonsløsninger.

§ 9. Ikrafttredelse og oppsigelse

Avtalen trer i kraft etter Abonnentens ønske. Om ikke annet er oppgitt trer den i kraft fra og med begynnelsen av den måneden avtalen undertegnes. Korteste avtaleperiode er tre måneder om ikke annet er bestemt. Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Begge parter kan si opp avtalen med virkning fra påfølgende kvartal.

Lovdata vil ved mistanke om misbruk kunne sperre tilgangen til Lovdata Pro uten nærmere begrunnelse.

§ 10. Brudd på abonnementsvilkår

Dersom Abonnenten misligholder betalingsplikten iht.denne avtale eller på andre måter bryter abonnementsvilkårene, kan Lovdata si opp avtalen med umiddelbar virkning og utestenge Abonnenten fra tilgang til systemet. Hvis Abonnenten har oppgitt feil antall aktuelle brukere, skal kunden etterbetale for det antall aktuelle brukere som Lovdata ikke har fått oppgitt. Ved forsinket betaling av abonnementet påløper det renter og purregebyr i henhold til gjeldende regler.

§11. Tvister

Oslo tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med denne avtale. Norsk lov skal legges til grunn for domstolsbehandling.

1)     Den enkelte abonnent må selv vurdere hvor stor del av virksomheten som involverer juridisk arbeid. En del virksomheter vil kunne ta utgangspunkt i og rapportere antall jurister i virksomheten.

2)       Passordet kan endres i siden «Mine innstillinger» i Lovdata Pro.

Versjon 06.11.2013