Rettskraft for avgjørelser

Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende rettsavgjørelsenes rettskraft: 

Lagmannsrettsavgjørelser
Lovdata ønsker å tilgjengeliggjøre rettsavgjørelser så raskt som mulig. Derfor legges avgjørelsene inn hos Lovdata før man vet om saken vil bli anket.

Når Lovdata mottar en avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg, vil den informasjonen vi får derfra bli påført lagmannsrettssaken det dreier seg om – f.eks. at en anke nektes fremmet, eller fremmes til behandling. Når vi senere eventuelt mottar dom/kjennelse fra Høyesterett, vil også dette bli påført lagmannsrettssaken. Denne informasjonen finner du i feltet Saksgang.

Dersom du ikke kan se av lagmannsrettssakens saksgangfelt at den er blitt behandlet i Høyesterett, og avgjørelsen er mer enn ca. 1/2 år gammel, kan du anta at den ikke er blitt anket, men Lovdata kan ikke garantere dette. Ønsker du å kontrollere dette, må du kontakte domstolen som har avsagt saken.

Dersom en avgjørelse er blitt publisert i Rettens Gang, har redaktøren kontrollert at saken som regel er rettskraftig.

Tingrettsavgjørelser
Det er ønskelig å gjøre rettsavgjørelsene tilgjengelige for våre kunder så fort som mulig etter at de er avsagt. Derfor legges avgjørelsene inn hos Lovdata før man vet om saken vil bli anket.

Dersom Lovdata senere mottar avgjørelser fra lagmannsrettene eller fra Høyesterett som behandler tingrettsavgjørelsen, så vil dette bli påført i feltet Saksgang.

Dersom en avgjørelse er blitt publisert i Rettens Gang, har redaktøren kontrollert at saken som regel er rettskraftig. For å få sikker informasjon om avgjørelsenes rettskraft ut over dette, anbefales at du kontakter domstolen som har avsagt saken.