Biblioteksversjon

Bibliotekversjonen inneholder de fleste av dokumentene som ligger i Lovdata Pro. 

Noen rettskilder er utelatt av personvernhensyn. Følgende rettskilder er utelatt:

Disiplinærnemnden for advokater
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
Diskrimineringsnemnda
Erstatningsnemnda for voldsofre
Statens sivilrettsforvaltning (erstatning for strafforfølgning)
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker
Statens helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda
Husleietvistutvalget
Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret
Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker
Norges Fotballforbunds doms- og sanksjonsutvalg
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Pasientskadenemnda
Statens sivilrettsforvaltning (fri rettshjelp og salær)
Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester 
Rundskriv fra Utlendingsnemnda
Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven
Tilsynsutvalget for dommere
Klagenemnda for behandling i utlandet
Statens sivilrettsforvaltning (vergemål)
Vedtak fra Politidirektoratet

I vedtakene/uttalelser fra disse rettskildene får du normalt sammendrag og informasjon om at full tekst til dokumentet ikke er tilgjengelig.  

Noen rettsavgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene er utelatt av personvernhensyn. Dette gjelder avgjørelser etter barneloven og barnevernloven samt strafferettslige avgjørelser hvor barn er parter eller fornærmede. Unntaksvis vil også andre typer avgjørelser, som inneholder personopplysninger av sensitiv karakter og som ikke lar seg redigere slik at personvernet blir tilfredsstilt, være utelatt.

Biblioteksversjonen inneholder ikke personlige arbeidsverktøy. Det er ikke mulig å lagre søkehistorikk og personlige innstillinger.